top of page

Wat gebeurt er als uw patiënt heeft gerandomiseerd voor controle en nazorg via de huisarts?

In dit geval neemt het onderzoeksteam telefonisch contact met u op en wordt  u uitgebreid geïnformeerd  over de studie. Aansluitend wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan het onderzoek en de controle en nazorg gedurende 5 jaar uit wilt voeren volgens de richtlijn.

Indien u instemt met deelname, sturen wij u een informatiebrief toe. Daarnaast lichten wij de behandelend specialist in van uw patiënt dat u de zorg overneemt. De behandelend specialist stuurt vervolgens een brief met de patiënten informatie die relevant is voor het verlenen van controle en nazorg. Tevens kunt u informatie vinden op deze website (klik hier).

Daarnaast is het mogelijk dat uw patiënt heeft geloot voor gebruik van het Oncokompas 2.0. In dit geval kan uw patiënt u consulteren naar aanleiding van zijn/haar uitslagen op het Oncokompas 2.0. Op deze website vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen op het Oncokompas 2.0 en de werkwijze van de interactieve website (klik hier voor meer informatie over Oncokompas 2.0).

FAQ: Tekst

Wat gebeurt er als uw patiënt heeft gerandomiseerd voor controle en nazorg via de chirurg?

In dit geval heeft u geen taak binnen de I CARE studie en zal de controle en nazorg worden verleent in het ziekenhuis.

Het onderzoeksteam neemt telefonisch contact met u op om u in te lichten dat u patiënt bij de behandelend specialist onder controle blijft.

Daarnaast is het mogelijk dat uw patiënt heeft geloot voor gebruik van het Oncokompas 2.0. In dit geval kan uw patiënt u consulteren naar aanleiding van zijn/haar uitslagen op het Oncokompas 2.0. Op deze website vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen op het Oncokompas 2.0 en de werkwijze van de interactieve website (klik hier voor meer informatie over Oncokompas 2.0).

FAQ: Tekst

Wie krijgen er toegang tot het Oncokompas 2.0?

Patiënten die deelnemen aan de studie krijgen een persoonlijke account voor het Oncokompas 2.0. Alleen zij kunnen het Oncokompas 2.0 gebruiken.

Iedereen kan de website Oncokompas 2.0 bekijken, echter is de patiënt gebonden informatie slechts toegankelijk voor de patiënt.

Patiënten die het Oncokompas 2.0 gebruiken, krijgen de mogelijkheid om hun uitslagen te printen. De geprinte uitslagen kunnen zij laten zien aan hun arts. Daarnaast is er een mogelijkheid de uitslagen te e-mailen naar de huisarts (klik hier voor meer informatie over Oncokompas 2.0).

FAQ: Tekst

Wat doet u als u vermoed dat uw patiënt een recidief van coloncarcinoom zou kunnen hebben?

Als u op basis van afwijkende (CEA of echo) uitslagen óf op basis van klachten vermoed dat uw patiënt een recidief van het coloncarcinoom heeft, kunt u direct contact opnemen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld (klik hier voor de contactgegevens).


Samen overlegt u of een terug verwijzing geïndiceerd is en op welke termijn.

FAQ: Tekst

Hoe groot is de belasting voor mij als huisarts?

Als u deelneemt aan de studie en uw patiënt loot voor controle en nazorg bij de huisarts, dan betekent dit dat er gedurende 5 jaar periodieke onderzoeken moeten worden verricht bij uw patiënt.

Als uw patiënt een T1N0 tumor heeft, adviseert de landelijke richtlijn in het eerste jaar elke 6 maanden een spreekuurcontrole. Vanaf het eerste jaar wordt een jaarlijkse spreekuurcontrole geadviseerd. Er worden geen aanvullende onderzoeken geadviseerd bij deze groep patiënten.  

Indien uw patiënt een tumor heeft met een hogere stadiering, maar zonder afstandsmetastasen (T1N1-2M0; T2-4N0-2M0), zal de belasting bestaan uit het periodiek aanvragen van onderzoeken (CEA bepaling en echo abdomen) zoals u dat gewend bent en het bespreken van de uitslagen op het spreekuur. In de eerste 3 jaar na de behandeling is dit 2-4 keer per jaar een CEA bepaling en 2 keer per jaar een echo abdomen. In jaar 3 wordt 1 echo per jaar geadviseerd. Vervolgens adviseert de landelijke richtlijn om in jaar 4 en 5 jaarlijks controle te verrichten. Een uitgebreid controleschema vindt u onder ‘Survival Care Plan’.

U krijgt geen actieve rol toebedeeld als uw patiënt het Oncokompas 2.0 mag gebruiken. Het kan echter wel voorkomen dat u wordt geconfronteerd met vragen die de patiënt naar aanleiding van het Oncokompas 2.0 gebruik stelt (klik hier voor meer informatie).

FAQ: Tekst

Wat vragen wij daarnaast aan u?

Als u deelneemt aan het onderzoek, zal het onderzoeksteam eens per 6 maanden telefonisch contact met uw praktijk opnemen om te registeren hoe vaak uw patiënt contact heeft gehad met uw praktijk en om welke reden. We doen dit om het zorggebruik vast te stellen bij patiënten in alle studiegroepen. Dit telefonisch contact zal worden voorafgegaan door een e-mail.

Aan het einde van de 5 jaar vragen wij u eenmalig een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met betrekking tot  de zorg voor uw patiënt.

FAQ: Tekst

Kan ik de controles wel doen?

Uit eerder onderzoek in Noorwegen is gebleken dat de huisarts in staat is om controles na coloncarcinoom behandeling uit te voeren. In dit onderzoek werd controle door de huisarts vergeleken met controle via de chirurg. Er bleek geen verschil tussen huisartsen en chirurgen met betrekking tot het detecteren van recidieven of metastasen. Echter, ook dit onderzoek was niet groot genoeg om zeker te weten dat er geen verschil russen beide disciplines bestaat.

Mocht u twijfels hebben over de (bloed of echo) uitslagen van uw patiënt óf u vermoedt een recidief op basis van afwijkende uitslagen of klachten, dan kunt u overleggen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld (klik hier voor de contactgegevens).

FAQ: Tekst

Is deelname voor patiënten niet gevaarlijk?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de huisarts in staat is om controles na coloncarcinoom behandeling uit te voeren. In dit onderzoek werd controle door de huisarts vergeleken met controle via de chirurg. Een verschil werd niet gevonden, maar studies waren niet omvangrijk genoeg om eventueel verschil met zekerheid uit te sluiten.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te overleggen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld (klik hier voor de contactgegevens)

FAQ: Tekst

Krijg ik financiële compensatie?

Voor dit onderzoek kunt u financiële compensatie krijgen. U kunt hiervoor contact met ons op te nemen.

FAQ: Tekst
bottom of page