top of page

STANDPUNT NHG

In het NHG-standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ wordt de rol van de huisarts in de multidisciplinaire oncologische zorg beschreven. Hierbij wordt ingegaan op alle fasen van het zorgcontinuüm. Voor een groot deel betreft het zorg die de huisarts op dit moment al dagelijks in praktijk brengt. Vernieuwend is het pleidooi om de komende jaren te werken aan de versterking van de begeleidende en ondersteunende rol van de huisarts tijdens alle fasen van de ziekte met oog voor de behoefte van de individuele patiënt. Link bijlage NHG standpunt.

In het NHG standpunt wordt aanbevolen om de oncologische nazorg te gaan structureren en er wordt gesteld de nazorg kan worden overgenomen door de huisarts, aangezien dit continue zorg is die de huisarts gewend is te leveren. Daarbij kan een begin worden gemaakt met substitutie van nacontroles van veel voorkomende tumoren, waarvan de uitvoering in de eerste lijn mogelijk is en de effectiviteit wetenschappelijk is onderbouwd. Er dienen werkafspraken te zijn met de tweede lijn en mogelijkheden tot snel overleg.

Daarnaast adviseert het NHG-standpunt dat de huisarts zich met zijn gids- en coördinerende functie inzet voor het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en zelfmanagement. Dit sluit aan op één van de aanbevelingen van de Signaleringscommissie Kanker van KWF kankerbestrijding om patiënten meer te betrekken bij het inrichten van hun eigen nazorg traject. Link nazorg bij kanker, KWF

De I CARE studie sluit aan bij de uitgangspunten en ambities van dit NHG-standpunt en zal onderbouwing opleveren voor een goede inrichting van nacontrole en nazorg.

Standpunt NHG: Tekst
bottom of page